Xe_str Tham chiếu cấu trúc

Xe_str Tham chiếu cấu trúc

#include < vehicle.h >

Trường dữ liệu

uint8_t * dữ liệu
int32_t len

miêu tả cụ thể

Dây xe.

Xác định chuỗi byte được mã hóa UTF-8 sẽ được sử dụng để biểu diễn chuỗi xuyên suốt.

Định nghĩa tại dòng 1308 của file Vehicle.h .

Tài liệu hiện trường

dữ liệu uint8_t*

Định nghĩa tại dòng 1309 của file Vehicle.h .

int32_t len

Định nghĩa tại dòng 1310 của file Vehicle.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ xe.h