Tham chiếu cấu trúc xe_module

Tham chiếu cấu trúc xe_module

#include < vehicle.h >

Trường dữ liệu

cấu trúc hw_module_t chung

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 1634 của file Vehicle.h .

Tài liệu hiện trường

cấu trúc hw_module_t chung

Định nghĩa tại dòng 1635 của file Vehicle.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ xe.h