Xe_máy ảnh_device_t Tham chiếu cấu trúc

Xe_máy ảnh_device_t Tham chiếu cấu trúc

#include < vehicle_camera.h >

Trường dữ liệu

cấu trúc hw_device_t chung
hằng số uint32_t Loại máy ảnh
int(* get_capabilities )(struct phương tiện_máy ảnh_thiết bị_t *thiết bị, phương tiện_máy ảnh_cap_t *nắp)
int(* get_máy ảnh_crop )(cấu trúc xe_máy ảnh_thiết bị_t *thiết bị, android_native_ect_t *trực tràng)
int(* set_máy ảnh_crop )(cấu trúc xe_máy ảnh_thiết bị_t *thiết bị, const android_native_ect_t *trực tràng)
int(* get_máy ảnh_position )(cấu trúc xe_máy ảnh_thiết bị_t *thiết bị, android_native_ect_t *trực tràng)
int(* set_máy ảnh_position )(cấu trúc xe_máy ảnh_thiết bị_t *thiết bị, const android_native_ect_t *trực tràng)
int(* get_máy ảnh_state )(cấu trúc phương tiện_máy ảnh_thiết bị_t *thiết bị, phương tiện_máy ảnh_state_t *trạng thái)
int(* set_máy ảnh_state )(cấu trúc phương tiện_máy ảnh_thiết bị_t *thiết bị, const phương tiện_máy ảnh_state_t *trạng thái)

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 109 của file Vehicle_Camera.h .

Tài liệu hiện trường

const uint32_t camera_type

Định nghĩa tại dòng 112 của file Vehicle_Camera.h .

cấu trúc hw_device_t chung

Định nghĩa tại dòng 110 của file Vehicle_Camera.h .

int(* get_máy ảnh_crop)(cấu trúc xe_máy ảnh_thiết bị_t *thiết bị, android_native_ect_t *trực tràng)

Nhận cài đặt cắt ảnh hiện tại của máy ảnh.

Thông số
thiết bị - tay cầm thiết bị
thẳng - cài đặt cắt ảnh hiện tại
Trả lại
0 khi thành công -EPERM nếu thiết bị không được khởi tạo -errno do lỗi

Định nghĩa tại dòng 131 của file Vehicle_Camera.h .

int(* get_máy ảnh_position)(cấu trúc xe_máy ảnh_thiết bị_t *thiết bị, android_native_ect_t *trực tràng)

Nhận vị trí của camera trên màn hình.

Thông số
thiết bị - tay cầm thiết bị
thẳng - khu vực hiển thị camera sẽ xuất hiện khi bật
Trả lại
0 khi thành công -EPERM nếu thiết bị không được khởi tạo -errno do lỗi

Định nghĩa tại dòng 152 của file Vehicle_Camera.h .

int(* get_máy ảnh_state)(cấu trúc xe_máy ảnh_thiết bị_t *thiết bị, xe_máy ảnh_state_t *trạng thái)

Nhận trạng thái máy ảnh hiện tại.

Thông số
thiết bị - tay cầm thiết bị
tình trạng - cài đặt cuối cùng cho máy ảnh
Trả lại
0 khi thành công -EPERM nếu thiết bị không được khởi tạo

Định nghĩa tại dòng 173 của file Vehicle_Camera.h .

int(* get_capabilities)(struct phương tiện_máy ảnh_thiết bị_t *thiết bị, phương tiện_máy ảnh_cap_t *cap)

Trả về khả năng của máy ảnh này.

Thông số
thiết bị - tay cầm thiết bị
mũ lưỡi trai - con trỏ tới các cờ khả năng được trả về
Trả lại
0 khi thành công -EPERM nếu thiết bị không hợp lệ hoặc chưa được khởi tạo

Định nghĩa tại dòng 121 của file Vehicle_Camera.h .

int(* set_Camera_crop)(struct Vehicle_Camera_device_t *thiết bị, const android_native_ect_t *trực tràng)

Đặt crop máy ảnh.

Thông số
thiết bị - tay cầm thiết bị
thẳng - khu vực đầu vào của camera để cắt. Phải vừa với chiều rộng và chiều cao của máy ảnh so với khả năng của máy ảnh.
Trả lại
0 khi thành công -EPERM nếu thiết bị không được khởi tạo -errno do lỗi

Định nghĩa tại dòng 142 của file Vehicle_Camera.h .

int(* set_Camera_position)(struct Vehicle_Camera_device_t *device, const android_native_ect_t *orth)

Đặt vị trí của camera trên màn hình.

Thông số
thiết bị - tay cầm thiết bị
thẳng - khu vực hiển thị camera sẽ xuất hiện khi bật. Phải vừa với chiều rộng và chiều cao của màn hình so với khả năng của máy ảnh.
Trả lại
0 khi thành công -EPERM nếu thiết bị không được khởi tạo -errno do lỗi

Định nghĩa tại dòng 164 của file Vehicle_Camera.h .

int(* set_Camera_state)(struct Vehicle_Camera_device_t *device, const Vehicle_Camera_state_t *state)

Đặt trạng thái máy ảnh.

Thông số
thiết bị - tay cầm thiết bị
tình trạng - cài đặt mong muốn cho máy ảnh
Trả lại
0 khi thành công -EPERM nếu thiết bị không được khởi tạo -errno do lỗi

Định nghĩa tại dòng 183 của file Vehicle_Camera.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: