tham khảo cấu trúc tv_stream_config

tham khảo cấu trúc tv_stream_config

#include < tv_input.h >

Trường dữ liệu

int luồng_id
tv_stream_type_t kiểu
uint32_t max_video_width
uint32_t max_video_height

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 252 của file tv_input.h .

Tài liệu hiện trường

uint32_t max_video_height

Định nghĩa tại dòng 264 của file tv_input.h .

uint32_t max_video_width

Định nghĩa tại dòng 263 của file tv_input.h .

int luồng_id

Định nghĩa tại dòng 257 của file tv_input.h .

Định nghĩa tại dòng 260 của file tv_input.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ tv_input.h