tham chiếu cấu trúc tv_input_device_info

tham chiếu cấu trúc tv_input_device_info

#include < tv_input.h >

Trường dữ liệu

int id_thiết bị
tv_input_type_t kiểu
liên hiệp {
cấu trúc {
cổng_id uint32_t
} hdmi
int32_t type_info_reserved [16]
};
âm thanh_thiết bị_t loại âm thanh
const char * địa chỉ âm thanh
int32_t dành riêng [16]

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 82 của file tv_input.h .

Tài liệu hiện trường

liên hiệp { ... }
const char* audio_address

Định nghĩa tại dòng 108 của file tv_input.h .

audio_devices_t audio_type

Định nghĩa tại dòng 107 của file tv_input.h .

int device_id

Định nghĩa tại dòng 84 của file tv_input.h .

cấu trúc { ... } hdmi
cổng_id uint32_t

Định nghĩa tại dòng 92 của file tv_input.h .

int32_t dành riêng[16]

Định nghĩa tại dòng 110 của file tv_input.h .

Định nghĩa tại dòng 87 của file tv_input.h .

int32_t type_info_reserved[16]

Định nghĩa tại dòng 97 của file tv_input.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ tv_input.h