Tham chiếu cấu trúc tUART_CONFIG

Tham chiếu cấu trúc tUART_CONFIG

#include < config.h >

Trường dữ liệu

int m_iBaudrate
int m_iDatabits
int m_iParity
int m_iStopbits

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 100 của file config.h .

Tài liệu hiện trường

int m_iBaudrate

Định nghĩa tại dòng 101 của file config.h .

int m_iDatabits

Định nghĩa tại dòng 102 của file config.h .

int m_iParity

Định nghĩa tại dòng 103 của file config.h .

int m_iStopbits

Định nghĩa tại dòng 104 của file config.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • bên ngoài/libnfc-nci/src/include/ config.h