Tham chiếu cấu trúc tSNOOZE_MODE_CONFIG

Tham chiếu cấu trúc tSNOOZE_MODE_CONFIG

#include < config.h >

Trường dữ liệu

ký tự không dấu chế độ báo lại
ký tự không dấu nhàn rỗi_threshold_dh
ký tự không dấu nhàn rỗi_threshold_nfcc
ký tự không dấu nfc_wake_active_mode
ký tự không dấu dh_wake_active_mode

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 112 của file config.h .

Tài liệu hiện trường

char chưa ký dh_wake_active_mode

Định nghĩa tại dòng 118 của file config.h .

char không dấu nhàn rỗi_threshold_dh

Định nghĩa tại dòng 115 của file config.h .

char không dấu Idle_threshold_nfcc

Định nghĩa tại dòng 116 của file config.h .

char không dấu nfc_wake_active_mode

Định nghĩa tại dòng 117 của file config.h .

char chưa ký snooze_mode

Định nghĩa tại dòng 114 của file config.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • bên ngoài/libnfc-nci/src/include/ config.h