Tham chiếu cấu trúc tNFA_PROPRIETARY_CFG

Tham chiếu cấu trúc tNFA_PROPRIETARY_CFG

#include < vendor_cfg.h >

Trường dữ liệu

UINT8 pro_protocol_18092_active
UINT8 pro_protocol_b_prime
UINT8 pro_protocol_dual
UINT8 pro_protocol_15693
UINT8 pro_protocol_kovio
UINT8 pro_protocol_mfc
UINT8 pro_discovery_kovio_poll
UINT8 pro_discovery_b_prime_poll
UINT8 pro_discovery_b_prime_listen

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 26 của file Vendor_cfg.h .

Tài liệu hiện trường

UINT8 pro_discovery_b_prime_listen

Định nghĩa tại dòng 37 của file Vendor_cfg.h .

UINT8 pro_discovery_b_prime_poll

Định nghĩa tại dòng 36 của file Vendor_cfg.h .

UINT8 pro_discovery_kovio_poll

Định nghĩa tại dòng 35 của file Vendor_cfg.h .

UINT8 pro_protocol_15693

Định nghĩa tại dòng 31 của file Vendor_cfg.h .

UINT8 pro_protocol_18092_active

Định nghĩa tại dòng 28 của file Vendor_cfg.h .

UINT8 pro_protocol_b_prime

Định nghĩa tại dòng 29 của file Vendor_cfg.h .

UINT8 pro_protocol_dual

Định nghĩa tại dòng 30 của file Vendor_cfg.h .

UINT8 pro_protocol_kovio

Định nghĩa tại dòng 32 của file Vendor_cfg.h .

UINT8 pro_protocol_mfc

Định nghĩa tại dòng 33 của file Vendor_cfg.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: