Tham chiếu cấu trúc tHCI_EXT_FLOW_SPEC

Tham chiếu cấu trúc tHCI_EXT_FLOW_SPEC

#include < hcidefs.h >

Trường dữ liệu

UINT8 nhận dạng
UINT8 loại
UINT16 max_sdu_size
UINT32 sdu_inter_time
UINT32 truy cập_độ trễ
UINT32 tuôn ra_timeout

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 1054 của file hcidefs.h .

Tài liệu hiện trường

Truy cập UINT32_độ trễ

Định nghĩa tại dòng 1060 của file hcidefs.h .

UINT32 tuôn ra_timeout

Định nghĩa tại dòng 1061 của file hcidefs.h .

Mã UINT8

Định nghĩa tại dòng 1056 của file hcidefs.h .

UINT16 max_sdu_size

Định nghĩa tại dòng 1058 của file hcidefs.h .

UINT32 sdu_inter_time

Định nghĩa tại dòng 1059 của file hcidefs.h .

kiểu UINT8

Định nghĩa tại dòng 1057 của file hcidefs.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • bên ngoài/libnfc-nci/src/include/ hcidefs.h