Tham chiếu cấu trúc tBT_CONN_STATS

Tham chiếu cấu trúc tBT_CONN_STATS

#include < bt_types.h >

Trường dữ liệu

UINT32 đã kết nối
INT32 rssi
UINT32 byte_đã gửi
UINT32 byte_rcvd
UINT32 khoảng thời gian

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 463 của file bt_types.h .

Tài liệu hiện trường

UINT32 byte_rcvd

Định nghĩa tại dòng 468 của file bt_types.h .

UINT32 byte_đã gửi

Định nghĩa tại dòng 467 của file bt_types.h .

Thời lượng UINT32

Định nghĩa tại dòng 469 của file bt_types.h .

UINT32 đã được kết nối

Định nghĩa tại dòng 465 của file bt_types.h .

INT32 rssi

Định nghĩa tại dòng 466 của file bt_types.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: