status_response_t Tham chiếu cấu trúc

status_response_t Tham chiếu cấu trúc

#include < context_hub.h >

Trường dữ liệu

int32_t kết quả

miêu tả cụ thể

Định nghĩa về tải trọng tin nhắn, xem hub_messages_e

Định nghĩa tại dòng 250 của file context_hub.h .

Tài liệu hiện trường

kết quả int32_t

Định nghĩa tại dòng 251 của file context_hub.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ context_hub.h
,

status_response_t Tham chiếu cấu trúc

status_response_t Tham chiếu cấu trúc

#include < context_hub.h >

Trường dữ liệu

int32_t kết quả

miêu tả cụ thể

Định nghĩa về tải trọng tin nhắn, xem hub_messages_e

Định nghĩa tại dòng 250 của file context_hub.h .

Tài liệu hiện trường

kết quả int32_t

Định nghĩa tại dòng 251 của file context_hub.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ context_hub.h