nfc_tag_device مرجع ساختار

nfc_tag_device مرجع ساختار

#include < nfc_tag.h >

فیلدهای داده

ساخت hw_device_t مشترک
int(* init )(const struct nfc_tag_device *dev)
int(* setContent )(const struct nfc_tag_device *dev, const uint8_t *data, size_t len)
int(* getMemorySize )(const struct nfc_tag_device *dev)

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 44 فایل nfc_tag.h .

مستندات میدانی

struct hw_device_t مشترک

روش های رایج دستگاه برچسب NFC. این باید اولین عضو nfc_tag_device_t باشد زیرا کاربران این ساختار در زمینه هایی که مشخص است hw_device_t به nfc_tag_device_t اشاره می کند، نشانگر hw_device_t را به nfc_tag_device_t ارسال می کنند.

تعریف در خط 51 فایل nfc_tag.h .

int(* getMemorySize)(const struct nfc_tag_device *dev)

اندازه حافظه ناحیه داده را برمی‌گرداند.

تعریف در خط 80 فایل nfc_tag.h .

int(* init)(const struct nfc_tag_device *dev)

تگ NFC را راه اندازی کنید.

راننده باید:

  • بایت های قفل استاتیک را روی فقط خواندن تنظیم کنید
  • Container Capability را برای غیرفعال کردن دسترسی نوشتن پیکربندی کنید، به عنوان مثال: 0xE1 0x10 <size> 0x0F

این تابع یک بار قبل از هر تماسی با setContent() فراخوانی می شود.

در صورت موفقیت 0 یا در صورت خطا -errno را برگردانید.

تعریف در خط 65 فایل nfc_tag.h .

int(* setContent)(const struct nfc_tag_device *dev, const uint8_t *data, size_t len)

محتوای تگ NFC را تنظیم کنید.

درایور باید <data> را در ناحیه داده تگ بنویسد که از بایت 0 بلوک 4 شروع می شود و بقیه ناحیه داده را صفر کند.

در صورت موفقیت 0 یا در صورت خطا -errno را برمی گرداند.

تعریف در خط 75 فایل nfc_tag.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ nfc_tag.h