Tham chiếu cấu trúc nfc_pn544_device_t

Tham chiếu cấu trúc nfc_pn544_device_t

#include < nfc.h >

Trường dữ liệu

cấu trúc hw_device_t chung
uint32_t num_eeprom_settings
uint8_t * eeprom_settings
nfc_pn544_linktype Loại liên kết
const char * nút_thiết bị
uint8_t Enable_i2c_workaround
uint8_t i2c_device_address

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 248 của file nfc.h.

Tài liệu hiện trường

cấu trúc hw_device_t chung

Các phương pháp phổ biến của thiết bị NFC NXP PN544. Đây phải là thành viên đầu tiên của nfc_pn544_device_t vì người dùng cấu trúc này sẽ truyền một con trỏ hw_device_t đến nfc_pn544_device_t trong các bối cảnh được biết là hw_device_t tham chiếu đến nfc_pn544_device_t .

Định nghĩa tại dòng 255 của file nfc.h.

const char* device_node

Định nghĩa tại dòng 270 của file nfc.h.

uint8_t* eeprom_settings

Định nghĩa tại dòng 264 của file nfc.h.

uint8_t Enable_i2c_workaround

Định nghĩa tại dòng 278 của file nfc.h.

uint8_t i2c_device_address

Định nghĩa tại dòng 283 của file nfc.h.

nfc_pn544_linktype loại liên kết

Định nghĩa tại dòng 267 của file nfc.h.

uint32_t num_eeprom_settings

Định nghĩa tại dòng 258 của file nfc.h.


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ nfc.h