Tham chiếu cấu trúc nfc_nci_module_t

Tham chiếu cấu trúc nfc_nci_module_t

#include < nfc.h >

Trường dữ liệu

struct hw_module_t chung

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 62 của tệp nfc.h.

Tài liệu thực địa

struct hw_module_t common

Các phương pháp phổ biến của mô-đun NFC NCI. Đây phải là thành viên đầu tiên của nfc_nci_module_t như người sử dụng cấu trúc này sẽ đúc một hw_module_t để nfc_nci_module_t con trỏ trong những bối cảnh mà nó được biết đến các hw_module_t tài liệu tham khảo một nfc_nci_module_t .

Định nghĩa tại dòng 69 của tệp nfc.h.


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / nfc.h