Tham chiếu cấu trúc meta_data_event

Tham chiếu cấu trúc meta_data_event

#include < sensors.h >

Trường dữ liệu

int32_t
int32_t cảm biến

miêu tả cụ thể

Dữ liệu sự kiện siêu dữ liệu

Định nghĩa tại dòng 937 của filesensor.h .

Tài liệu hiện trường

cảm biến int32_t

Định nghĩa tại dòng 939 của filesensor.h .

int32_t cái gì

Định nghĩa tại dòng 938 của filesensor.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: