tham chiếu cấu trúc mem_range_t

tham chiếu cấu trúc mem_range_t

#include < context_hub.h >

Trường dữ liệu

uint32_t tổng_byte
uint32_t free_bytes
uint32_t kiểu
uint32_t mem_flags

miêu tả cụ thể

Cấu trúc sau đây xác định chi tiết từng khối bộ nhớ

Định nghĩa tại dòng 115 của file context_hub.h .

Tài liệu hiện trường

uint32_t free_bytes

Định nghĩa tại dòng 117 của file context_hub.h .

uint32_t mem_flags

Định nghĩa tại dòng 119 của file context_hub.h .

uint32_t tổng_byte

Định nghĩa tại dòng 116 của file context_hub.h .

loại uint32_t

Định nghĩa tại dòng 118 của file context_hub.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ context_hub.h