Tham chiếu cấu trúc local_time_module

Tham chiếu cấu trúc local_time_module

#include < local_time_hal.h >

Trường dữ liệu

cấu trúc hw_module_t chung

miêu tả cụ thể

Mọi mô-đun phần cứng phải có cấu trúc dữ liệu có tên HAL_MODULE_INFO_SYM và các trường của cấu trúc dữ liệu này phải bắt đầu bằng hw_module_t , theo sau là thông tin cụ thể của mô-đun.

Định nghĩa tại dòng 53 của file local_time_hal.h .

Tài liệu hiện trường

cấu trúc hw_module_t chung

Định nghĩa tại dòng 54 của file local_time_hal.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: