Tham khảo cấu trúc local_time_debug_event

Tham khảo cấu trúc local_time_debug_event

#include < local_time_hal.h >

Trường dữ liệu

int64_t local_timesync_event_id
int64_t giờ địa phương

miêu tả cụ thể

Cấu trúc được sử dụng để thu thập dữ liệu đồng bộ hóa cấp thấp trong môi trường phòng thí nghiệm. Hầu hết việc triển khai HAL sẽ không bao giờ cần cấu trúc này.

Định nghĩa tại dòng 43 của file local_time_hal.h .

Tài liệu hiện trường

int64_t local_time

Định nghĩa tại dòng 45 của file local_time_hal.h .

int64_t local_timesync_event_id

Định nghĩa tại dòng 44 của file local_time_hal.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: