light_device_t مرجع ساختار

light_device_t مرجع ساختار

#include < lights.h >

فیلدهای داده

ساخت hw_device_t مشترک
int(* set_light )(struct light_device_t *dev, struct light_state_t const *state)

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 176 فایل lights.h .

مستندات میدانی

struct hw_device_t مشترک

تعریف در خط 177 فایل lights.h .

int(* set_light)(struct light_device_t *dev, struct light_state_t const *state)

چراغ های ارائه شده را روی مقادیر ارائه شده تنظیم کنید.

بازده: 0 در مورد موفقیت، کد خطا در صورت شکست.

تعریف در خط 184 فایل lights.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ lights.h