keymaster_rsa_keygen_params_t Tham chiếu cấu trúc

keymaster_rsa_keygen_params_t Tham chiếu cấu trúc

#include < keymaster_common.h >

Trường dữ liệu

uint32_t mô đun_kích thước
uint64_t công khai_số mũ

miêu tả cụ thể

Các tham số cần thiết để tạo khóa RSA.

Định nghĩa tại dòng 124 của file keymaster_common.h .

Tài liệu hiện trường

uint32_t mô-đun_size

Định nghĩa tại dòng 125 của file keymaster_common.h .

uint64_t công khai_số mũ

Định nghĩa tại dòng 126 của file keymaster_common.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: