مرجع ساختار keymaster_key_characteristics_t

مرجع ساختار keymaster_key_characteristics_t

#include < keymaster_defs.h >

فیلدهای داده

keymaster_key_param_set_t hw_enforced
keymaster_key_param_set_t sw_enforced

توصیف همراه با جزئیات

پارامترهایی که ویژگی‌های کلید را تعریف می‌کنند، از جمله حالت‌های مجاز استفاده و محدودیت‌های کنترل دسترسی. پارامترها به دو دسته تقسیم می شوند، آنهایی که توسط سخت افزار امن اعمال می شوند و آنهایی که نیستند. برای پیاده سازی keymaster فقط نرم افزاری، آرایه اجباری باید NULL باشد. پیاده سازی های سخت افزاری باید همه چیز را در آرایه اجباری اجرا کنند.

تعریف در خط 310 فایل keymaster_defs.h .

مستندات میدانی

تعریف در خط 311 فایل keymaster_defs.h .

تعریف در خط 312 فایل keymaster_defs.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است: