مرجع ساختار keymaster_key_param_set_t

مرجع ساختار keymaster_key_param_set_t

#include < keymaster_defs.h >

فیلدهای داده

keymaster_key_param_t * پارامترها
اندازه_t طول

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 298 فایل keymaster_defs.h .

مستندات میدانی

اندازه_t طول

تعریف در خط 300 فایل keymaster_defs.h .

تعریف در خط 299 فایل keymaster_defs.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است: