keymaster_ec_sign_params_t Tham chiếu cấu trúc

keymaster_ec_sign_params_t Tham chiếu cấu trúc

#include < keymaster_common.h >

Trường dữ liệu

keymaster_digest_algorithm_t loại_tiêu hóa

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 180 của file keymaster_common.h .

Tài liệu hiện trường

Định nghĩa tại dòng 181 của file keymaster_common.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: