مرجع ساختار keymaster_blob_t

مرجع ساختار keymaster_blob_t

#include < keymaster_defs.h >

فیلدهای داده

const uint8_t * داده ها
اندازه_t طول_داده

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 281 فایل keymaster_defs.h .

مستندات میدانی

const uint8_t* داده

تعریف در خط 282 فایل keymaster_defs.h .

اندازه_t_طول داده

تعریف در خط 283 فایل keymaster_defs.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است: