Tham chiếu cấu trúc input_module

Tham chiếu cấu trúc input_module

#include < input.h >

Trường dữ liệu

cấu trúc hw_module_t chung
khoảng trống(* init )(const input_module_t *mô-đun, input_host_t *host, input_host_callbacks_t cb)
khoảng trống(* thông báo_report )(const input_module_t *mô-đun, input_report_t *báo cáo)

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 545 của file input.h .

Tài liệu hiện trường

cấu trúc hw_module_t chung

Các phương thức phổ biến của mô-đun đầu vào. Đây phải là thành viên đầu tiên của input_module vì người dùng cấu trúc này sẽ truyền một con trỏ hw_module_t tới input_module trong các bối cảnh đã biết hw_module_t tham chiếu đến input_module .

Định nghĩa tại dòng 552 của file input.h .

void(* init)(const input_module_t *mô-đun, input_host_t *host, input_host_callbacks_t cb)

Khởi tạo mô-đun với lệnh gọi lại máy chủ. Tại thời điểm này, HAL nên khởi động bất kỳ cơ sở hạ tầng nào cần thiết để xử lý các sự kiện đầu vào.

Định nghĩa tại dòng 558 của file input.h .

void(* notification_report)(const input_module_t *mô-đun, input_report_t *báo cáo)

Gửi báo cáo đầu ra với tập hợp trạng thái mới mà máy chủ muốn thiết bị nhất định đảm nhận.

Định nghĩa tại dòng 564 của file input.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ input.h