input_host_callbacks مرجع ساختار

input_host_callbacks مرجع ساختار

#include < input.h >

فیلدهای داده

input_device_identifier_t *(* create_device_identifier )( input_host_t *host، const char *name، int32_t product_id، int32_t vendor_id، input_bus_t bus، const char *unique_id)
input_device_definition_t *(* create_device_definition )( input_host_t *host)
input_report_definition_t *(* create_input_report_definition )( input_host_t *host)
input_report_definition_t *(* create_output_report_definition )( input_host_t *host)
خالی(* free_report_definition )( input_host_t *host, input_report_definition_t *report_def)
خالی(* input_device_definition_add_report )( input_host_t *host، input_device_definition_t *d، input_report_definition_t *r)
خالی(* input_report_definition_add_collection )( input_host_t *host، input_report_definition_t *گزارش، input_collection_id_t id، int32_t arity)
خالی(* input_report_definition_declare_usage_int )( input_host_t *host، input_report_definition_t *گزارش، input_collection_id_t ID، input_usage_t استفاده، int32_t دقیقه، int32_t حداکثر، وضوح شناور)
خالی(* input_report_definition_declare_usages_bool )( input_host_t *host، input_report_definition_t *گزارش، input_collection_id_t ID، input_usage_t *usage، size_t usage_count)
input_device_handle_t *(* register_device )( input_host_t *host, input_device_identifier_t *id, input_device_definition_t *d)
خالی(* unregister_device )( input_host_t *host, input_device_handle_t *handle)
input_report_t *(* input_allocate_report )( input_host_t *host, input_report_definition_t *r)
خالی(* input_report_set_usage_int )( input_host_t *host, input_report_t *r, input_collection_id_t id, input_usage_t usage, int32_t value, int32_t arity_index)
خالی(* input_report_set_usage_bool )( input_host_t *host, input_report_t *r, input_collection_id_t , input_usage_t usage, bool value, int32_t arity_index)
خالی(* report_event )( input_host_t *host, input_device_handle_t *d, input_report_t *گزارش)
input_property_map_t *(* input_get_device_property_map )( input_host_t *host, input_device_identifier_t *id)
input_property_t *(* input_get_device_property )( input_host_t *host, input_property_map_t *map, const char *key)
کاراکتر const *(* input_get_property_key )( input_host_t *host, input_property_t *property)
کاراکتر const *(* input_get_property_value )( input_host_t *host, input_property_t *property)
خالی(* input_free_device_property )( input_host_t *host, input_property_t *property)
خالی(* input_free_device_property_map )( input_host_t *host, input_property_map_t *map)

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 409 فایل input.h .

مستندات میدانی

input_device_definition_t *(* create_device_definition)( input_host_t *host)

تعریف دستگاه را که قابلیت های ورودی یک دستگاه را توصیف می کند، اختصاص می دهد. ممکن است از تعریف دستگاه برای ثبت هر تعداد دستگاه مورد نظر استفاده شود.

تعریف در خط 424 فایل input.h .

input_device_identifier_t *(* create_device_identifier)( input_host_t *host, const char *name, int32_t product_id, int32_t vendor_id, input_bus_t bus, const char *unique_id)

یک شناسه دستگاه با ویژگی های داده شده ایجاد می کند. شناسه منحصر به فرد باید رشته ای باشد که دقیقاً یک قطعه سخت افزاری را مشخص کند. به عنوان مثال، یک دستگاه ورودی متصل از طریق بلوتوث می تواند از آدرس MAC خود به عنوان شناسه منحصر به فرد خود استفاده کند.

تعریف در خط 416 فایل input.h .

input_report_definition_t *(* create_input_report_definition)( input_host_t *host)

یک گزارش ورودی که HAL از آن برای اطلاع رسانی رویدادهای ورودی ورودی به میزبان استفاده می کند، یا یک گزارش خروجی، که میزبان برای اطلاع دادن به HAL از تغییرات حالت دلخواه استفاده می کند (مثلا تنظیم یک LED) اختصاص دهید.

تعریف در خط 431 فایل input.h .

input_report_definition_t *(* create_output_report_definition)( input_host_t *host)

تعریف در خط 432 فایل input.h .

void(* free_report_definition)( input_host_t *host, input_report_definition_t *report_def)

تعریف گزارش را آزاد می کند.

تعریف در خط 437 فایل input.h .

input_report_t *(* input_allocate_report)( input_host_t *host, input_report_definition_t *r)

گزارشی را اختصاص دهید که شامل تمام وضعیتی باشد که در گزارش داده شده توضیح داده شده است.

تعریف در خط 488 فایل input.h .

void(* input_device_definition_add_report)( input_host_t *host, input_device_definition_t *d, input_report_definition_t *r)

گزارش را به دستگاه ورودی داده شده اضافه کنید.

تعریف در خط 442 فایل input.h .

void(* input_free_device_property)( input_host_t *host, input_property_t *property)

input_property_t* را آزاد می کند.

تعریف در خط 535 فایل input.h .

void(* input_free_device_property_map)( input_host_t *host, input_property_map_t *map)

input_property_map_t* را آزاد می کند.

تعریف در خط 540 فایل input.h .

input_property_t *(* input_get_device_property)( input_host_t *host, input_property_map_t *map, const char *key)

یک ویژگی برای دستگاه با کلید داده شده بازیابی کنید. اگر کلید وجود نداشته باشد، یا یک input_property_t* که باید با استفاده از input_free_device_property() آزاد شود، NULL را برمی‌گرداند. استفاده از input_property_t پس از آزاد شدن input_property_map_t مربوطه، تعریف نشده است.

تعریف در خط 517 فایل input.h .

input_property_map_t *(* input_get_device_property_map)( input_host_t *host, input_device_identifier_t *id)

مجموعه ای از ویژگی های دستگاه را بازیابی کنید. input_property_map_t* برگشتی ممکن است برای پرس و جو از خصوصیات خاص از طریق پاسخ تماس input_get_device_property استفاده شود.

تعریف در خط 509 فایل input.h .

const char*(* input_get_property_key)( input_host_t *host, input_property_t *property)

کلید ویژگی ورودی را دریافت کنید. اگر ویژگی NULL باشد، NULL را برمی‌گرداند. Const char* برگشتی متعلق به input_property_t است.

تعریف در خط 524 فایل input.h .

const char*(* input_get_property_value)( input_host_t *host, input_property_t *property)

مقدار ویژگی ورودی را دریافت کنید. اگر ویژگی NULL باشد، NULL را برمی‌گرداند. Const char* برگشتی متعلق به input_property_t است.

تعریف در خط 530 فایل input.h .

void(* input_report_definition_add_collection)( input_host_t *host, input_report_definition_t *report, input_collection_id_t id, int32_t arity)

مجموعه ای با آریتی و شناسه داده شده اضافه کنید. یک مجموعه مجموعه‌ای از ویژگی‌های گروه‌بندی شده منطقی مانند مختصات X و Y را با لمس یک انگشت یا مجموعه‌ای از کلیدهای روی صفحه‌کلید توصیف می‌کند. آریتی اعلام می کند که چند نمونه تکراری از این مجموعه در هر گزارشی که ضمیمه شود ظاهر می شود. شناسه نوع گروه بندی که توسط مجموعه نشان داده می شود را توصیف می کند. برای مثال، یک صفحه نمایش لمسی که می‌تواند حداکثر ۲ انگشت را به طور همزمان گزارش کند، ممکن است مجموعه‌ای با مختصات X و Y، آریته ۲ و شناسه INPUT_COLLECTION_USAGE_TOUCHSCREEN داشته باشد. هر شناسه داده شده فقط یک بار برای یک گزارش مشخص می تواند وجود داشته باشد.

تعریف در خط 455 فایل input.h .

void(* input_report_definition_declare_usage_int)( input_host_t *host, input_report_definition_t *گزارش، input_collection_id_t ID، input_usage_t استفاده، int32_t دقیقه، int32_t حداکثر، وضوح شناور)

یک استفاده int را با ویژگی های داده شده اعلام کنید. گزارش و مجموعه تعیین می کند که در آن استفاده اعلام شده است.

تعریف در خط 462 فایل input.h .

void(* input_report_definition_declare_usages_bool)( input_host_t *host, input_report_definition_t *report, input_collection_id_t , input_usage_t *usage, size_t usage_count)

مجموعه ای از کاربردهای بولی را با ویژگی های داده شده اعلام کنید. گزارش و مجموعه مشخص می کند که در آن موارد استفاده اعلام می شود.

تعریف در خط 470 فایل input.h .

void(* input_report_set_usage_bool)( input_host_t *host, input_report_t *r, input_collection_id_t id, input_usage_t usage, bool value, int32_t arity_index)

یک مقدار استفاده بولی به گزارش اضافه کنید.

تعریف در خط 499 فایل input.h .

void(* input_report_set_usage_int)( input_host_t *host, input_report_t *r, input_collection_id_t id, input_usage_t usage, int32_t value, int32_t arity_index)

یک مقدار استفاده int به گزارش اضافه کنید.

تعریف در خط 493 فایل input.h .

یک تعریف دستگاه ورودی داده شده را ثبت کنید. این به میزبان اطلاع می دهد که یک دستگاه ورودی متصل شده است و تمام قابلیت های آن را شرح می دهد.

تعریف در خط 479 فایل input.h .

void(* report_event)( input_host_t *host, input_device_handle_t *d, input_report_t *گزارش)

تعریف در خط 502 فایل input.h .

void(* unregister_device)( input_host_t *host, input_device_handle_t *handle)

دستگاه داده شده را لغو ثبت کنید

تعریف در خط 483 فایل input.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ input.h