Tham chiếu cấu trúc hwc_zone

Tham chiếu cấu trúc hwc_zone

#include < hwcomposer_defs.h >

Trường dữ liệu

kích thước_t sốRects
hwc_orth_t const * trực tràng

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 75 của file hwcomposer_defs.h .

Tài liệu hiện trường

size_t numRects

Định nghĩa tại dòng 76 của file hwcomposer_defs.h .

hwc_ect_t const* trực tiếp

Định nghĩa tại dòng 77 của file hwcomposer_defs.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: