Tham chiếu cấu trúc hwc_procs

Tham chiếu cấu trúc hwc_procs

#include < hwcomposer.h >

Trường dữ liệu

khoảng trống(* vô hiệu hóa )(const struct hwc_procs *procs)
khoảng trống(* vsync )(const struct hwc_procs *procs, int disp, int64_t dấu thời gian)
khoảng trống(* hotplug )(const struct hwc_procs *procs, int disp, int đã kết nối)

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 413 của file hwcomposer.h .

Tài liệu hiện trường

void(* hotplug)(const struct hwc_procs *procs, int disp, int đã kết nối)

Định nghĩa tại dòng 467 của file hwcomposer.h .

void(* không hợp lệ)(const struct hwc_procs *procs)

Định nghĩa tại dòng 423 của file hwcomposer.h .

void(* vsync)(const struct hwc_procs *procs, int disp, int64_t dấu thời gian)

Định nghĩa tại dòng 445 của file hwcomposer.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/include/phần cứng/ hwcomposer.h