Tham chiếu cấu trúc hwc_module

Tham chiếu cấu trúc hwc_module

#include < hwcomposer.h >

Trường dữ liệu

cấu trúc hw_module_t chung

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 474 của file hwcomposer.h .

Tài liệu hiện trường

cấu trúc hw_module_t chung

Các phương pháp phổ biến của mô-đun soạn nhạc phần cứng. Đây phải là thành viên đầu tiên của hwc_module vì người dùng cấu trúc này sẽ truyền một con trỏ hw_module_t tới hwc_module trong các bối cảnh mà nó đã biết hw_module_t tham chiếu đến hwc_module .

Định nghĩa tại dòng 481 của file hwcomposer.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/include/phần cứng/ hwcomposer.h