hwc_display_contents_1 Tham chiếu cấu trúc

hwc_display_contents_1 Tham chiếu cấu trúc

#include < hwcomposer.h >

Trường dữ liệu

int nghỉ hưuHàng ràoFd
liên hiệp {
cấu trúc {
hwc_display_t dpy
hwc_surface_t sur
}
cấu trúc {
buffer_handle_t outbuf
int outbufAcquireFenceFd
}
};
uint32_t cờ
kích thước_t numHwLayers
hwc_layer_1_t hwLayers [0]

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 332 của file hwcomposer.h .

Tài liệu hiện trường

liên hiệp { ... }

Định nghĩa tại dòng 351 của file hwcomposer.h .

cờ uint32_t

Định nghĩa tại dòng 404 của file hwcomposer.h .

hwc_layer_1_t hwLayers[0]

Định nghĩa tại dòng 406 của file hwcomposer.h .

size_t numHwLớp

Định nghĩa tại dòng 405 của file hwcomposer.h .

buffer_handle_t outbuf

Định nghĩa tại dòng 387 của file hwcomposer.h .

int outbufAcquireFenceFd

Định nghĩa tại dòng 396 của file hwcomposer.h .

int hưuHàng ràoFd

Định nghĩa tại dòng 341 của file hwcomposer.h .

Định nghĩa tại dòng 352 của file hwcomposer.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/include/phần cứng/ hwcomposer.h