Tham khảo cấu trúc hwc2_device

Tham khảo cấu trúc hwc2_device

#include < hwcomposer2.h >

Trường dữ liệu

cấu trúc hw_device_t chung
khoảng trống(* getCapabilities )(struct hwc2_device *device, uint32_t *outCount, int32_t *outCapabilities)
hwc2_function_pointer_t (* getFunction )(struct hwc2_device *device, int32_tdescriptor)

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 691 của file hwcomposer2.h .

Tài liệu hiện trường

cấu trúc hw_device_t chung

Định nghĩa tại dòng 694 của file hwcomposer2.h .

void(* getCapabilities)(struct hwc2_device *device, uint32_t *outCount, int32_t *outCapabilities)

Định nghĩa tại dòng 712 của file hwcomposer2.h .

hwc2_function_pointer_t (* getFunction)(struct hwc2_device *device, int32_tdescriptor)

Định nghĩa tại dòng 725 của file hwcomposer2.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: