مرجع ساختار hwc2_device

مرجع ساختار hwc2_device

#include < hwcomposer2.h >

فیلدهای داده

ساخت hw_device_t مشترک
خالی(* getCapabilities )(struct hwc2_device *device, uint32_t *outCount, int32_t *outCapabilities)
hwc2_function_pointer_t (* getFunction )(struct hwc2_device *device, int32_tdescriptor)

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 691 فایل hwcomposer2.h .

مستندات میدانی

struct hw_device_t مشترک

تعریف در خط 694 فایل hwcomposer2.h .

void(* getCapabilities)(struct hwc2_device *device, uint32_t *outCount, int32_t *outCapabilities)

تعریف در خط 712 فایل hwcomposer2.h .

hwc2_function_pointer_t (* getFunction) (ساختار hwc2_device *device, int32_tdescriptor)

تعریف در خط 725 فایل hwcomposer2.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است: