Tham chiếu cấu trúc hotplug_event

Tham chiếu cấu trúc hotplug_event

#include < hdmi_cec.h >

Trường dữ liệu

int đã kết nối
int cổng_id

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 244 của file hdmi_cec.h .

Tài liệu hiện trường

int được kết nối

Định nghĩa tại dòng 248 của file hdmi_cec.h .

cổng int_id

Định nghĩa tại dòng 249 của file hdmi_cec.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ hdmi_cec.h