مرجع ساختار hotplug_event

مرجع ساختار hotplug_event

#include < hdmi_cec.h >

فیلدهای داده

بین المللی متصل
بین المللی port_id

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 244 فایل hdmi_cec.h .

مستندات میدانی

int متصل است

تعریف در خط 248 فایل hdmi_cec.h .

int port_id

تعریف در خط 249 فایل hdmi_cec.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ hdmi_cec.h