Tham chiếu cấu trúc hdmi_cec_module

Tham chiếu cấu trúc hdmi_cec_module

#include < hdmi_cec.h >

Trường dữ liệu

cấu trúc hw_module_t chung

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 287 của file hdmi_cec.h .

Tài liệu hiện trường

cấu trúc hw_module_t chung

Các phương pháp phổ biến của mô-đun HDMI CEC. Đây phải là thành viên đầu tiên của hdmi_cec_module vì người dùng cấu trúc này sẽ truyền một con trỏ hw_module_t tới hdmi_cec_module trong các bối cảnh đã biết hw_module_t tham chiếu đến hdmi_cec_module .

Định nghĩa tại dòng 293 của file hdmi_cec.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ hdmi_cec.h