Tham chiếu cấu trúc hdmi_cec_module

Tham chiếu cấu trúc hdmi_cec_module

#include < hdmi_cec.h >

Trường dữ liệu

struct hw_module_t chung

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 287 của tệp hdmi_cec.h .

Tài liệu thực địa

struct hw_module_t common

Các phương pháp phổ biến của mô-đun HDMI CEC. Đây phải là thành viên đầu tiên của hdmi_cec_module như người sử dụng cấu trúc này sẽ đúc một hw_module_t để hdmi_cec_module con trỏ trong những bối cảnh mà nó được biết đến các hw_module_t tài liệu tham khảo một hdmi_cec_module .

Định nghĩa tại dòng 293 của tệp hdmi_cec.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / hdmi_cec.h