Tham chiếu cấu trúc hdmi_cec_device

Tham chiếu cấu trúc hdmi_cec_device

#include < hdmi_cec.h >

Trường dữ liệu

cấu trúc hw_device_t chung
int(* add_logic_address )(const struct hdmi_cec_device *dev, cec_logic_address_t addr)
khoảng trống(* clear_logic_address )(const struct hdmi_cec_device *dev)
int(* get_physical_address )(const struct hdmi_cec_device *dev, uint16_t *addr)
int(* send_message )(const struct hdmi_cec_device *dev, const cec_message_t *)
khoảng trống(* register_event_callback )(const struct hdmi_cec_device *dev, gọi lại event_callback_t , void *arg)
khoảng trống(* get_version )(const struct hdmi_cec_device *dev, int *version)
khoảng trống(* get_vendor_id )(const struct hdmi_cec_device *dev, uint32_t *vendor_id)
khoảng trống(* get_port_info )(const struct hdmi_cec_device *dev, struct hdmi_port_info *list[], int *total)
khoảng trống(* set_option )(const struct hdmi_cec_device *dev, cờ int, giá trị int)
khoảng trống(* set_audio_return_channel )(const struct hdmi_cec_device *dev, int port_id, int flag)
int(* is_connected )(const struct hdmi_cec_device *dev, int port_id)
trống * dành riêng [16-11]

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 299 của file hdmi_cec.h .

Tài liệu hiện trường

int(* add_logic_address)(const struct hdmi_cec_device *dev, cec_logic_address_t addr)

Định nghĩa tại dòng 319 của file hdmi_cec.h .

void(* clear_logic_address)(const struct hdmi_cec_device *dev)

Định nghĩa tại dòng 328 của file hdmi_cec.h .

cấu trúc hw_device_t chung

Các phương pháp phổ biến của thiết bị HDMI CEC. Đây phải là thành viên đầu tiên của hdmi_cec_device vì người dùng cấu trúc này sẽ truyền một con trỏ hw_device_t tới hdmi_cec_device trong các bối cảnh đã biết hw_device_t tham chiếu đến hdmi_cec_device .

Định nghĩa tại dòng 305 của file hdmi_cec.h .

int(* get_physical_address)(const struct hdmi_cec_device *dev, uint16_t *addr)

Định nghĩa tại dòng 341 của file hdmi_cec.h .

void(* get_port_info)(const struct hdmi_cec_device *dev, struct hdmi_port_info *list[], int *total)

Định nghĩa tại dòng 385 của file hdmi_cec.h .

void(* get_vendor_id)(const struct hdmi_cec_device *dev, uint32_t *vendor_id)

Định nghĩa tại dòng 378 của file hdmi_cec.h .

void(* get_version)(const struct hdmi_cec_device *dev, int *version)

Định nghĩa tại dòng 371 của file hdmi_cec.h .

int(* is_connected)(const struct hdmi_cec_device *dev, int port_id)

Định nghĩa tại dòng 409 của file hdmi_cec.h .

void(* register_event_callback)(const struct hdmi_cec_device *dev, callback_event_event_t , void *arg)

Định nghĩa tại dòng 365 của file hdmi_cec.h .

void* dành riêng[16-11]

Định nghĩa tại dòng 412 của file hdmi_cec.h .

int(* send_message)(const struct hdmi_cec_device *dev, const cec_message_t *)

Định nghĩa tại dòng 356 của file hdmi_cec.h .

void(* set_audio_return_channel)(const struct hdmi_cec_device *dev, int port_id, int flag)

Định nghĩa tại dòng 402 của file hdmi_cec.h .

void(* set_option)(const struct hdmi_cec_device *dev, cờ int, giá trị int)

Định nghĩa tại dòng 393 của file hdmi_cec.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ hdmi_cec.h