Tham khảo cấu trúc Gatekeeper_module

Tham khảo cấu trúc Gatekeeper_module

#include < gatekeeper.h >

Trường dữ liệu

hw_module_t chung

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 32 của file Gatekeeper.h .

Tài liệu hiện trường

Các phương thức chung của module gác cổng. Đây phải là thành viên đầu tiên của Gatekeeper_module vì người dùng cấu trúc này sẽ truyền hw_module_t tới con trỏ Gatekeeper_module trong ngữ cảnh thích hợp.

Định nghĩa tại dòng 38 của file Gatekeeper.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ gatekeeper.h