tham chiếu cấu trúc framebuffer_device_t

tham chiếu cấu trúc framebuffer_device_t

#include < fb.h >

Trường dữ liệu

cấu trúc hw_device_t chung
hằng số uint32_t cờ
hằng số uint32_t chiều rộng
hằng số uint32_t chiều cao
const int sải bước
const int định dạng
hằng số float xdpi
hằng số float ydpi
hằng số float khung hình/giây
const int khoảng thời gian hoán đổi tối thiểu
const int maxSwapInterval
const int numFramebuffers
int dành riêng [7]
int(* setSwapInterval )(struct framebuffer_device_t *window, int interval)
int(* setUpdateRect )(struct framebuffer_device_t *window, int left, int top, int width , int Height )
int(* post )(struct framebuffer_device_t *dev, buffer_handle_t buffer)
int(* thành phầnComplete )(struct framebuffer_device_t *dev)
khoảng trống(* dump )(struct framebuffer_device_t *dev, char *buff, int buff_len)
int(* EnableScreen )(struct framebuffer_device_t *dev, int Enable)
trống * dành riêng_proc [6]

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 38 của file fb.h.

Tài liệu hiện trường

cấu trúc hw_device_t chung

Các phương pháp phổ biến của thiết bị bộ đệm khung. Đây phải là thành viên đầu tiên của framebuffer_device_t vì người dùng cấu trúc này sẽ chuyển một con trỏ hw_device_t tới framebuffer_device_t trong các bối cảnh đã biết hw_device_t tham chiếu đến framebuffer_device_t .

Định nghĩa tại dòng 45 của file fb.h.

int(* thành phầnComplete)(struct framebuffer_device_t *dev)

Định nghĩa tại dòng 136 của file fb.h.

void(* dump)(struct framebuffer_device_t *dev, char *buff, int buff_len)

Định nghĩa tại dòng 143 của file fb.h.

int(* EnableScreen)(struct framebuffer_device_t *dev, int Enable)

Định nghĩa tại dòng 151 của file fb.h.

cờ const uint32_t

Định nghĩa tại dòng 48 của file fb.h.

định dạng int const

Định nghĩa tại dòng 58 của file fb.h.

hằng số khung hình nổi

Định nghĩa tại dòng 65 của file fb.h.

chiều cao const uint32_t

Định nghĩa tại dòng 52 của file fb.h.

const int maxSwapInterval

Định nghĩa tại dòng 71 của file fb.h.

const int minSwapInterval

Định nghĩa tại dòng 68 của file fb.h.

const int numBộ đệm khung

Định nghĩa tại dòng 74 của file fb.h.

int(* post)(struct framebuffer_device_t *dev, buffer_handle_t buffer)

Định nghĩa tại dòng 128 của file fb.h.

int dành riêng [7]

Định nghĩa tại dòng 76 của file fb.h.

void* dành riêng_proc[6]

Định nghĩa tại dòng 153 của file fb.h.

int(* setSwapInterval)(struct framebuffer_device_t *window, int interval)

Định nghĩa tại dòng 83 của file fb.h.

int(* setUpdateRect)(struct framebuffer_device_t *window, int left, int top, int width , int Height )

Định nghĩa tại dòng 106 của file fb.h.

const int sải chân

Định nghĩa tại dòng 55 của file fb.h.

chiều rộng const uint32_t

Định nghĩa tại dòng 51 của file fb.h.

const float xdpi

Định nghĩa tại dòng 61 của file fb.h.

const float ydpi

Định nghĩa tại dòng 62 của file fb.h.


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ fb.h