مرجع ساختار framebuffer_device_t

مرجع ساختار framebuffer_device_t

#include < fb.h >

فیلدهای داده

ساخت hw_device_t مشترک
const uint32_t پرچم ها
const uint32_t عرض
const uint32_t ارتفاع
const int گام های بلند برداشتن
const int قالب
const شناور xdpi
const شناور ydpi
const شناور فریم در ثانیه
const int minSwapInterval
const int maxSwapInterval
const int numFramebuffers
بین المللی رزرو شده [7]
int(* setSwapInterval )(struct framebuffer_device_t *window, int interval)
int(* setUpdateRect )(struct framebuffer_device_t *پنجره، int سمت چپ، int top، int عرض ، int height )
int(* post )(struct framebuffer_device_t *dev, buffer_handle_t buffer)
int(* ترکیب کامل ) (struct framebuffer_device_t *dev)
خالی(* dump )(struct framebuffer_device_t *dev, char *buff, int buff_len)
int(* enableScreen )(struct framebuffer_device_t *dev, int enable)
خالی * Reserved_proc [6]

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 38 فایل fb.h.

مستندات میدانی

struct hw_device_t مشترک

روش های رایج دستگاه فریم بافر این باید اولین عضو framebuffer_device_t باشد زیرا کاربران این ساختار در زمینه‌هایی که مشخص است hw_device_t به یک framebuffer_device_t اشاره می‌کند، نشانگر hw_device_t را به framebuffer_device_t ارسال می‌کنند.

تعریف در خط 45 فایل fb.h.

int(*compositionComplete)(structure framebuffer_device_t *dev)

تعریف در خط 136 فایل fb.h.

void(* dump)(struct framebuffer_device_t *dev, char *buff, int buff_len)

تعریف در خط 143 فایل fb.h.

int(* enableScreen)(struct framebuffer_device_t *dev, int enable)

تعریف در خط 151 فایل fb.h.

const uint32_t flags

تعریف در خط 48 فایل fb.h.

فرمت const int

تعریف در خط 58 فایل fb.h.

const float fps

تعریف در خط 65 فایل fb.h.

const uint32_t ارتفاع

تعریف در خط 52 فایل fb.h.

const int maxSwapInterval

تعریف در خط 71 فایل fb.h.

const int minSwapInterval

تعریف در خط 68 فایل fb.h.

const int numFramebuffers

تعریف در خط 74 فایل fb.h.

int(* post)(struct framebuffer_device_t *dev, buffer_handle_t buffer)

تعریف در خط 128 فایل fb.h.

int رزرو شده[7]

تعریف در خط 76 فایل fb.h.

void* reserved_proc[6]

تعریف در خط 153 فایل fb.h.

int(* setSwapInterval)(structure framebuffer_device_t *window, int interval)

تعریف در خط 83 فایل fb.h.

int(* setUpdateRect)(struct framebuffer_device_t *پنجره، int سمت چپ، int بالا، عرض int، ارتفاع int)

تعریف در خط 106 فایل fb.h.

مداوم گام

تعریف در خط 55 فایل fb.h.

عرض uint32_t

تعریف در خط 51 فایل fb.h.

const float xdpi

تعریف در خط 61 فایل fb.h.

const float ydpi

تعریف در خط 62 فایل fb.h.


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ fb.h