Tham chiếu cấu trúc flp_device_t

Tham chiếu cấu trúc flp_device_t

#include < fused_location.h >

Trường dữ liệu

cấu trúc hw_device_t chung
const FlpLocationInterface *(* get_flp_interface )(struct flp_device_t *dev)

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 439 của file fused_location.h .

Tài liệu hiện trường

cấu trúc hw_device_t chung

Định nghĩa tại dòng 440 của file fused_location.h .

const FlpLocationInterface *(* get_flp_interface)(struct flp_device_t *dev)

Kiểm soát Giao diện FLP.

Định nghĩa tại dòng 445 của file fused_location.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: