flp_device_t مرجع ساختار

flp_device_t مرجع ساختار

#include < fused_location.h >

فیلدهای داده

ساخت hw_device_t مشترک
const FlpLocationInterface *(* get_flp_interface )(struct flp_device_t *dev)

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 439 فایل fused_location.h .

مستندات میدانی

struct hw_device_t مشترک

تعریف در خط 440 فایل fused_location.h .

const FlpLocationInterface *(* get_flp_interface)(struct flp_device_t *dev)

یک دستگیره به رابط FLP دریافت کنید.

تعریف در خط 445 فایل fused_location.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است: