tham chiếu cấu trúc dấu vân tay_msg

tham chiếu cấu trúc dấu vân tay_msg

#include < fingerprint.h >

Trường dữ liệu

dấu vân tay_msg_type_t kiểu
liên hiệp {
lỗi vân tay_error_t
vân tay_enroll_t ghi danh
dấu vân tay_enumerated_t liệt kê
đã xóa dấu vân tay_remov_t
đã lấy được dấu vân tay_acquired_t
dấu vân tay_authenticated_t được xác thực
} dữ liệu

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 105 của fileprint.h .

Tài liệu hiện trường

đã lấy được dấu vân tay_acquired_t

Định nghĩa tại dòng 112 của fileprint.h .

dấu vân tay_authenticated_t được xác thực

Định nghĩa tại dòng 113 của fileprint.h .

dữ liệu hợp { ... }

Định nghĩa tại dòng 109 của fileprint.h .

Định nghĩa tại dòng 110 của fileprint.h .

Định nghĩa tại dòng 108 của fileprint.h .

Định nghĩa tại dòng 111 của fileprint.h .

Định nghĩa tại dòng 106 của fileprint.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ vân tay.h