Tham chiếu cấu trúc dấu vân tay_module

Tham chiếu cấu trúc dấu vân tay_module

#include < fingerprint.h >

Trường dữ liệu

cấu trúc hw_module_t chung

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 257 của fileprint.h .

Tài liệu hiện trường

cấu trúc hw_module_t chung

Các phương pháp phổ biến của module vân tay. Đây phải là thành viên đầu tiên của Finger_module vì người dùng cấu trúc này sẽ truyền một con trỏ hw_module_t tới Finger_module trong các bối cảnh đã biết hw_module_t tham chiếu một Finger_module .

Định nghĩa tại dòng 264 của fileprint.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ vân tay.h