Tham chiếu cấu trúc dấu vân tay_finger_id

Tham chiếu cấu trúc dấu vân tay_finger_id

#include < fingerprint.h >

Trường dữ liệu

uint32_t giở trò
uint32_t fid

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 74 của fileprint.h .

Tài liệu hiện trường

uint32_t fid

Định nghĩa tại dòng 76 của fileprint.h .

uint32_t gid

Định nghĩa tại dòng 75 của fileprint.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ vân tay.h