Tham chiếu cấu trúc dấu vân tay_enumerated

Tham chiếu cấu trúc dấu vân tay_enumerated

#include < fingerprint.h >

Trường dữ liệu

vân tay_finger_id_t ngón tay
uint32_t còn lại_mẫu

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 87 của fileprint.h .

Tài liệu hiện trường

Định nghĩa tại dòng 88 của fileprint.h .

uint32_t còn lại_templates

Định nghĩa tại dòng 89 của fileprint.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ vân tay.h