مرجع ساختار انگشت انگشتی_دستگاه

مرجع ساختار انگشت انگشتی_دستگاه

#include < fingerprint.h >

فیلدهای داده

ساخت hw_device_t مشترک
انگشت نگاری_اطلاع رسانی_t اعلام کردن
int(* set_notify )(struct fingerprint_device *dev, fingerprint_notify_t notify )
uint64_t(* pre_enroll )( structprint_print_device *dev)
int(* ثبت نام کنید ( structprint_device *dev, const hw_auth_token_t *hat, uint32_t gid, uint32_t timeout_sec)
int(* post_enroll )( structprint_print_device *dev)
uint64_t(* get_authenticator_id )( structprint_print_device *dev)
int(* لغو )( structprint_device *dev)
int(* enumerate )( structprint_print_device *dev)
int(* حذف )( structprint_device *dev, uint32_t gid, uint32_t fid)
int(* set_active_group )( structprint_print_device *dev, uint32_t gid, const char *store_path)
int(* احراز هویت )(structprint fingerprint_device *dev, uint64_t operation_id, uint32_t gid)
خالی * رزرو شده [4]

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 121 فایل fingerprint.h .

مستندات میدانی

int(* authenticate)( structprintprint_device *dev, uint64_t operation_id, uint32_t gid)

تعریف در خط 251 فایل fingerprint.h .

int(* cancel)( structprint_print_device *dev)

تعریف در خط 204 فایل fingerprint.h .

struct hw_device_t مشترک

روش های رایج دستگاه اثر انگشت این باید اولین عضو fingerprint_device باشد زیرا کاربران این ساختار در زمینه‌هایی که مشخص است hw_device_t به یک fingerprint_device اشاره می‌کند، نشانگر hw_device_t را به fingerprint_device ارسال می‌کند.

تعریف در خط 128 فایل fingerprint.h .

int(* enroll)( structprint_device *dev, const hw_auth_token_t *hat, uint32_t gid, uint32_t timeout_sec)

تعریف در خط 173 فایل fingerprint.h .

int(* enumerate)( structprint_print_device *dev)

تعریف در خط 218 فایل fingerprint.h .

uint64_t(* get_authenticator_id)( structprint_print_device *dev)

تعریف در خط 194 فایل fingerprint.h .

انگشت نگاری_notify_t اطلاع دهید

تعریف در خط 134 فایل fingerprint.h .

int(* post_enroll) ( structprint_print_device *dev)

تعریف در خط 184 فایل fingerprint.h .

uint64_t (* pre_enroll) (ساختمان دستگاه اثر انگشت *dev)

تعریف در خط 157 فایل fingerprint.h .

int(* remove)( structprint_device *dev, uint32_t gid, uint32_t fid)

تعریف در خط 231 فایل fingerprint.h .

void* رزرو شده[4]

تعریف در خط 254 فایل fingerprint.h .

int(* set_active_group)( structprintprint_device *dev, uint32_t gid, const char *store_path)

تعریف در خط 242 فایل fingerprint.h .

int(* set_notify)(struct fingerprint_device *dev, fingerprint_notify_t notify )

تعریف در خط 145 فایل fingerprint.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است: