Tham chiếu cấu trúc dấu vân tay_xác thực

Tham chiếu cấu trúc dấu vân tay_xác thực

#include < fingerprint.h >

Trường dữ liệu

vân tay_finger_id_t ngón tay
hw_auth_token_t

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 100 của fileprint.h .

Tài liệu hiện trường

Định nghĩa tại dòng 101 của fileprint.h .

Định nghĩa tại dòng 102 của fileprint.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ vân tay.h