Tham chiếu cấu trúc dấu vân tay_acquired

Tham chiếu cấu trúc dấu vân tay_acquired

#include < fingerprint.h >

Trường dữ liệu

vân tay_acquired_info_t có được_thông tin

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 96 của fileprint.h .

Tài liệu hiện trường

vân tay_acquired_info_t thu được_info

Định nghĩa tại dòng 97 của fileprint.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ vân tay.h