effect_uuid_s Tham chiếu cấu trúc

effect_uuid_s Tham chiếu cấu trúc

#include < audio_effect.h >

Trường dữ liệu

uint32_t Thời gian thấp
uint16_t thời gianGiữa
uint16_t timeHiAndVersion
uint16_t đồng hồSeq
uint8_t nút [6]

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 49 của file audio_effect.h .

Tài liệu hiện trường

uint16_t clockSeq

Định nghĩa tại dòng 53 của file audio_effect.h .

nút uint8_t [6]

Định nghĩa tại dòng 54 của file audio_effect.h .

uint16_t timeHiAndVersion

Định nghĩa tại dòng 52 của file audio_effect.h .

uint32_t thời gianThấp

Định nghĩa tại dòng 50 của file audio_effect.h .

uint16_t thời gianMid

Định nghĩa tại dòng 51 của file audio_effect.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: