مرجع ساختار effect_uuid_s

مرجع ساختار effect_uuid_s

#include < audio_effect.h >

فیلدهای داده

uint32_t زمان کم
uint16_t زمان اواسط
uint16_t timeHiAndVersion
uint16_t clockSeq
uint8_t گره [6]

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 49 فایل audio_effect.h .

مستندات میدانی

uint16_t clockSeq

تعریف در خط 53 فایل audio_effect.h .

گره uint8_t[6]

تعریف در خط 54 فایل audio_effect.h .

uint16_t timeHiAndVersion

تعریف در خط 52 فایل audio_effect.h .

uint32_t timeLow

تعریف در خط 50 فایل audio_effect.h .

uint16_t زمان اواسط

تعریف در خط 51 فایل audio_effect.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است: